Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Zoeken

Winkelwagen

0 item(s) Bekijk
Uw winkelwagen is leeg!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Airco-superstore

1 Toepasselijkheid
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
'Airco-superstore'     ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Airco-superstore in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
'Koper':        ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Airco-superstore in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
'Producten':     het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Airco-superstore onder andere handelend alsmede op alle met Airco-superstore aangegane overeenkomsten.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Airco-superstore is ingestemd.
6. De internetsite van Airco-superstore richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
7. Airco-superstore behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
8. Door het gebruik van de internetsite van Airco-superstore en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
9. Airco-superstore is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Airco-superstore is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van vier weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Airco-superstore via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Airco-superstore ontvangen.
de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
een offerte is door de Koper getekend en door Airco-superstore ontvangen ingeval door Airco-superstore een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Airco-superstore herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Airco-superstore de Koper dit binnen tien dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
6. Koper en Airco-superstore komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Airco-superstore gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Airco-superstore garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. De Koper is de prijs verschuldigd die Airco-superstore in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Airco-superstore worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten zijn voor zover van toepassing afzonderlijk vermeld. Alle bestellingen van € 500,- en meer worden gratis bezorgd. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Airco-superstore.

4. Betaling
Airco-superstore kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
1.      Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
Kontant (gepast) bij afhalen in Nieuwegein
factuur vooraf voldaan
remboursbetaling
iDEAL
2. Een remboursbetaling vindt contant plaats op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.
3. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
4. In het geval door Airco-superstore een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
5. Creditcardbetalingen zijn niet mogelijk.
6. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
7. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Airco-superstore, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
8. In geval van niet tijdige betaling is Airco-superstore bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Airco-superstore streeft er naar om bestellingen binnen 24 uur te verzenden. Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Airco-superstore is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
Levering zal uiterlijk binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvinden. Indien levering binnen die termijn niet mogelijk blijkt, zal Airco-superstore Koper daar tijdig over informeren. In dat geval kan een nieuwe levertijd afgesproken worden, maar Koper heeft ook het recht om zijn bestelling kosteloos te annuleren.
2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Airco-superstore streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Airco-superstore het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
7. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Airco-superstore gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Airco-superstore van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Airco-superstore gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

6. Gebreken en Klachttermijn
1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Airco-superstore ter kennisgeving worden gebracht.
2. De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Airco-superstore is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling
1. De Koper kan binnen 7 werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Airco-superstore aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. In geval van ontbinding is de Koper verplicht het ontvangen product binnen 14 dagen na de ontbinding terug te zenden naar een door Airco-Superstore te bepalen adres in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper. 
3. Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Airco-superstore binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan Airco-superstore betaalde middels een bank- of giro overschrijving.
4. Airco-superstore is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5. Artikelen die op verzoek van Koper door Airco-superstore worden vervaardigd of besteld, kunnen van het herroepingsrecht worden uitgesloten
6. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

8. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Airco-superstore is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid
1. In beginsel geldt voor door Airco-superstore geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Airco-superstore in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.
2. Airco-superstore is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Airco-superstore aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien Airco-superstore om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

indien de installatie niet in bedrijf is gesteld door een STEk erkend bedrijf;
indien het defect is ontstaan door onjuiste installatie van de apparatuur (met uitzondering van installatie via Airco-superstore;
indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Airco-superstore of de fabrikant zijn verricht;
indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
5. De Koper is gehouden Airco-superstore te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Airco-superstore zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
6. Airco-superstore is aangesloten bij de Stichting MKB en internet (Keurmerk mkbOK). Deze staat garant voor een goede kwaliteit en een correcte service. Kopers die via de internetsite van de dienstverlening van Airco-superstore gebruik maken, kunnen een beroep doen op een speciale geschillenregeling (zie ook artikel 14).
7. Het is mogelijk dat Airco-superstore op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Airco-superstore is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
8. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
9. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product onderzoekskosten en reiskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Airco-superstore streeft er naar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
10. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Airco-superstore.

10. Overmacht
1. In geval van overmacht is Airco-superstore niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Airco-superstore is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 
11. Intellectuele eigendom
1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Airco-superstore, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Airco-superstore, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens
1. Airco-superstore zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
2. Airco-superstore neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Airco-superstore, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Geschillenregeling en beslechting
1. In afwijking van artikel 13 kunnen Kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van Airco-superstore of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Airco-superstore, voor te leggen aan de Geschillencommissie geschilonline.nl mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.
2. Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan Airco-superstore heeft voorgelegd.
3. Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Airco-superstore is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
4. Wanneer de Koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Airco-superstore aan deze keuze gebonden. Wanneer Airco-superstore dat wil, zal de Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Airco-superstore schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Airco-superstore de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

15. Diverse bepalingen
1.       Airco-superstore is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30195481. Het BTW-identificatienummer is NL813069749B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Airco-superstore naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. (info@airco-superstore.nl)
2.       De Airco-superstore servicedesk (0306308288) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.
3.       Airco-superstore streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.
4.       Ondanks dat wij de illustraties, informatie en technische gegevens op deze website met de grootste zorg hebben gecontroleerd, kan er toch onjuiste informatie weergegeven zijn. Wij zin nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van foute informatie op deze website.
5.       Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typfouten zo lang de voorraad strekt. 

Airco Superstore © 2014 2022